Saturday, 5 May 2012

pag-ukag

Padikit-dikit naglilinaw,
mantang naghuhupa an mga dai natunaw
sa irarom kan garapon,
matutuninong an subago pa sana inukag,
pero sa laog, 
mapuon an paghamis, pag-alsom o pagpait
na dai ta aram,
halaton sana, 
dai nguna ukagon,
pabayai,
ta baad masobrahan ukag,
babasolon mo na naman an sadiri
sa inabot na namit.

No comments:

Post a Comment