Sunday, 13 May 2012

Customer

Inihigda mo ako sa kama,
Pinabayaan kong ililis mo an sakong gubing.
Medyo toog an sakong lawas.
Tigpukit mo an sakong t-shirt,
may pagkabayolente ka palan,
ram ars na.
Dangan binutong mo an sakong pantalon saka brief.

Tapos, dai ko aram kun tano biglang nandiri ka sakuya,
Ta dai mo mairani an an pandok mo sa sako?
Halos habo mong maghangos
bad breath ako?

Namati kong huba-huba ako sa atubangan mo.
Tinuturuhukan mo an mga singit-singit
kan sakuyang pagkatawo.
An mga tinatago ko bigla sindang nailawan.

Dai ko aram kun tano dai na ako nasupog saimo.
Nahiling ko nang kapot-kapot mo
an gunting na masisi sa sakuyang tulak.

No comments:

Post a Comment